/

HELLO จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน

ชมความงาม อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เพลิดเพลินกับเหล่าแพนด้า ณ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี่ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เม่าเสี้ยน
ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) โดยเที่ยวบินที่ TG618 เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน 

วันที่สอง   เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
นำท่านสู่เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง หรืออุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง นำท่านชมความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์เป็นลำธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพันๆ ปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น จากนั้นเดินทางต่อท่านจะได้พบกับความงดงามของ ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว และได้สัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติบนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ต้นไม้นานาพันธุ์ ที่หาดูได้ยาก 

วันที่สาม   อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ นำท่านสัมผัสกับความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลก หลังจากนัน้นนำท่านเดินทางสู่เมืองชวนจู่

วันที่สี่   จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉิงตู
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง) ระหว่างทาง แวะชมนำท่านผ่านชมเมืองโบราณซงพาน เป็นเมืองโบราณที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว้ ท่านผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู

วันที่ห้า   ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านนวด-ร้านชา-ถนนคนเดินซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน นำท่านสู่ ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษ หลังจากนั้นนำท่านแวะ ชิมชา สินค้าที่มีชื่อเสียงของจีน จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ถนนคนเดินชุนซีลู่ ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้ ตอนค่ำนำท่านชม การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที 

วันที่หก   ร้านยางพารา-ถนนคนเดินจิ่งหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
นำท่านแวะร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ นำท่านสู่ ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตูซวงหลิว ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG619 เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
เฉินตู

อุทยานจิ่วจ้ายโกว

Image
เฉินตู

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

Image
เฉินตู

โชว์เปลี่ยนหน้ากาก