/

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซูโจว 

เต็มอิ่มจุใจย้อนวัยเด็ก "สวนสนุกดิสนีย์เลนด์เซี่ยงไฮ้" ซูโจว เมืองแห่งสาวงาม .... ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันมือ ณ วัดหลงหัว วัดเก่าแก่เซี่ยงไฮ้ ชมตึกสตาร์บัคที่ใหญ๋ที่สุดในโลก

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน China Southern Airlines (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

วันที่สอง   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินผู่ตง – เซี่ยงไฮ้ – วัดหลงหัว – ร้านบัวหิมะ – เมืองซูโจว – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – ร้านหยก – หาดไว่ทาน(หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) – ตึกสตาร์บัคใหญ่ที่สุดในโลก
เดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ8464 ถึงสนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ "นครปารีสแห่งตะวันออก" ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ 5 ของโลก นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมือง,ด่านศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเข้าสู่ วัดหลงหัวซื่อ(Longhua Temple) วัดที่เก่าแก่ที่สุดตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมหานครเซี่ยงไฮ้ นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่เท้าด้วยสมุนไพรจีนและรับฟังสรรพคุณ “บัวหิมะ” ยาสามัญประจำบ้านของจีน ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว(Suzhou) เมืองที่มีความสวยงามด้วยทัศนียภาพธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหังโจวด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจียว(Zhujiajiao) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ นำท่านล่องเรือชมบ้านเมืองจูเจียเจี่ยว ชมทัศนียภาพที่สวยงามที่ยังคงความดั้งเดิมของเมืองเอาไว้ นำท่านเข้าชม ร้านหยก นำท่านสู่บริเวณ เขตหาดไว่ทัน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ นำท่านสู่ ตึกสตาร์บัค (Starbucks Reserve Roastery Shanghai) สาขาใหญ่ที่สุดในโลก ณ มหานครเซี่ยงไฮ้

วันที่สาม   เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – ร้านชา – ตลาดเถาเป่าเฉิง – เหอหม่า เฟรช(ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัล) – ★Option ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียลเซ็นเตอร์(SWFC) – ★Option ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่
นำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ทำจากไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า ฯลฯ นำท่านเข้าสู่ ร้านชา ฟังคำสรรพคุณอันลือชื่อของใบชาที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน จากนั้นให้ท่านได้จุใจกับการซื้อสินค้าที่ ช้อปปิ้งตลาดเถาเป่าเฉิง (TAOBAOCHENG) เป็นตลาดที่ขายของบนอาคาร 5 ชั้น นำท่านพบกับการจับจ่ายรูปแบบใหม่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัล เหอหม่า เฟรช (Hema Fresh) สะดวกสบายกับการช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ ช้อปปิ้งง่ายๆ ไม่ต้องพกเงินสด

วันที่สี่    เซี่ยงไฮ้ – ★Option สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
★ OPTION สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (Shanghai Disneyland Park) (ค่าออฟชั่นเข้าสวนสนุกท่านละ 500.- บาท จองและจ่ายค่าออพชั่นพร้อมค่าทัวร์ได้เลยคะ)เป็นสวนสนุกที่ตั้งอยู่ที่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน สวนสนุกในเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์รีสอร์ตดำเนินการโดยบริษัทวอลต์ดิสนีย์พาร์ก, เอ็กซ์พีเรียนซ์แอนด์คอนซูเมอร์โปรดักส์และเซี่ยงไฮ้เชนดิกรุ๊ป ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนาน จนถึงเวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ8463

วันที่ห้า 
 สนามบินสุวรรณภูมิ
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
วัดหลงหัว

Stack Flow is an elite author known.

Image
ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้

Stack Flow is an elite author known.

Image
ตึกสตาร์บัคเซี่ยงไฮ้

Stack Flow is an elite author known.