/

จิ่วไจ้โกว หวงหลง 5 วัน 3 คืน

มรดกโลก...ธรรมชาติสร้างสรรค์...สวรรค์บนดิน  วนอุทยานแห่งชาติที่ยิ่งใหญ่ของจีน ชมทะเลสาบ น้ำตก ช้อปปิ้งถนนสายวัฒนธรรมโบราณ ย้อนสู่สมัยสามก๊ก "ถนนจิ๋นหลี่" 

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินซวงหลิว(เฉินตู) – จิ่วไจ้โกว – ทะเลสาบเตี๋ยซี – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
เหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบินไชน่าอีสต์เทิรน์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU5036 ถึงสนามบินซวงหลิว เมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน นำท่านเดินทางสู่ จิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou) หุบเขาเก้าหมู่บ้านเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวนประเทศจีน มีชื่อเสียงจากน้ำตกหลายระดับชั้นและทะเลสาบที่มีสีสันงดงาม ระหว่างทาง ให้ท่านได้ชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา นำท่านผ่านชม เมืองโบราณซงพาน เมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต สมัยนั้น จนเดินทางถึง เมืองจิ่วจ้ายโกว

วันที่สอง   อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว (ทั้งวัน)
นำท่านไปสัมผัสกับความงามของมรดกโลกจิ่วไจ้โกว สวรรค์บนดินที่กล่าวขานกันว่าสวยที่สุดในโลก เป็นหนึ่งในดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าต้องมาสักครั้งในชีวิต เป็นสถานที่ไม่กี่แห่งที่เที่ยวได้ทุกฤดู ในความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป ห้ท่านได้ชมธรรมชาติบริสุทธิ์ ชมความงามของ ทะเลสาบต่างๆ ชม ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ฯลฯ ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม นำชม ทะเลสาบยาว (LONG LAKE) เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว นำท่านชม ทะเลสาบห้าสี(COLORFUL POND) เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับพื้นน้ำ จากนั้นนำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก (PEARL SHOAL) น้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล 

วันที่สาม   จิ่วไจ้โกว – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองเม่าเสี้ยน
นำท่านเข้าชม อุทยานแห่งชาติหวงหลง (Huanglong National Park) บริเวณอุทยานเป็นภูเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะมีแอ่งน้ำลำธารไหลลงจากภูเขาสู่แอ่งพื้นด้านล่าง เกิดลักษณะทางธรรมชาติเป็นหินปูนตกตะกอนหลายชั้นตามระดับความสูงของภูเขาไล่ลงสู่พื้นมีหินปูนเล็ก,ใหญ่ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางอย่างเพลิดเพลิน 

วันที่สี่   เม่าเสี้ยน – เฉินตู – ร้านหมอนยางพารา – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินเฉินตู
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู จนเดินทางถึงเมืองเฉินตู นำท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าภายในร้าน นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า นำท่านสู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ (Jinli Ancient Street) ถนนสายวัฒนธรรมที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามแบบย้อนยุคสมัยสามก๊ก จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าอีสต์เทิรน์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU5035

วันที่ห้า    สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพ)
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
เฉินตู

อุทยานหวงหลง

Image
เฉินตู

อุทยานจิ่วไจ้โกว

Image
เฉินตู

น้ำตกธารไข่มุก