/

คุนหมิง ผานโจว แปะก๊วยพันปี 4 วัน 3 คืน

ตามรอยจุดเช็คอิน...สุดว้าว หมู่บ้านถั่วเล่อ ชมใบแปะก๊วยเปลี่ยนสีระดับพันปี... ตื่นตากับสะพานสูงที่สุดในโลก เยือนที่เที่ยวระดับ 4A อุทยานเหนียงเหนียงซาน 

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดย สายการบินลัคกี้แอร์ เที่ยวบินที่ 8L802 เดินทางถึง สนามบินฉางซุย ประเทศจีน เมืองคุนหมิง “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ”

วันที่สอง  เมืองผานโจว – หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) – อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน – ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม – ถ้ำเจียงหยวน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองผานโจว (Panzhou) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อ “เมืองฮอกอร์” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านถั่วเล่อ (Tuole Village) หรือได้รับการขนานนามว่า “หมู่บ้านสีทอง” หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดัง และได้รับการยอมรับว่าเป็น “หมู่บ้านแปะก๊วยที่สวยที่สุดของจีน” นำท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกุ้ยโจว และถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนใต้ของจีน ได้รับการยอมรับว่าเป็นการท่องเที่ยวระดับ 4A นำทุกท่านเดินทางสู่ ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม นมัสการสัการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำทุกท่าน ล่องเรือลำน้ำเจียงหยวน ชมทัศนียภาพอันงดงาม 

วันที่สาม  สะพานเป๋ยผานเจียง – เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย
นำทุกท่านไปยัง สะพานเป๋ยผานเจียง (Beipanjiang Bridge) สะพานที่สูงที่สุดในโลก ได้รับการขนานนามว่า “สะพานขึงแดนมังกร” นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง นำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ประตูม้าทองไก่หยก ซึ่งเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรยูนนานโบราณเชื่อว่าใครได้ลอดประตูแห่งนี้ แล้วจะทำให้ศิริมงคลเพิ่มขึ้นทวีคูณ นำทุกท่านเพลิดเพลิน ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อเรียก ‘ถนนคนเดินจินปี้ลู่ " นำทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สี่  ภูเขาซีซาน – เมืองโบราณกวนตู้ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ ภูเขาซีซาน พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า อีกทั้งยีงมีประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ (Guandu Ancient Town) เมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุราวๆหลายร้อยปี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินลัคกี้แอร์ เที่ยวบินที่ 8L801 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
คุนหมิง

หมู่บ้านถั่วเล่อ

Image
คุนหมิง

ประตูม้าทองไก่หยก

Image
คุนหมิง

ประตูมังกรหลงเหมิน

Image
คุนหมิง

ประตูม้าทองหลงเหมิน