/

ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 5 วัน 4 คืน

เยือนแดนมังกร 1 ในมหานครของจีน ชมถ้าฝูหยงต้ง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู๋หลง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย หินผาแกะสลักต้าจู๋ 

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง – อู่หลง
ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) โดยเที่ยวบินที่ WE684 เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง นำท่านออกเดินทางจากเมืองฉงชิ่ง สู่ เมืองอู่หลง

วันที่สอง   หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) – ระเบียงแก้ว - Option :โชว์จางอวี้โหมว(Impression of Wulong)
นำท่านชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ หลังจากนั้นนำท่าน โดยสารลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร หลังจากนั้น นำท่านพิสูจน์ความกล้ากับ ระเบียงแก้วอู่หลง ตอนค่ำท่านสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้- - โชว์จางอวี้โหมว(Impression of Wulong)ผลงานของผู้กำกับจางอวี้โหมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาของเมืองอู่หลงให้เป็นฉาก 

วันที่สาม   ถ้ำฝูหยงต้ง – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
จากนั้นนำท่านชม ถ้ำฝูหยงต้ง (มรดกโลก) ได้ชื่อว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจีน และนำท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองฉงชิ่ง(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย

วันที่สี่    ฉงชิ่ง – ต้าจู่ – เมืองโบราณชางโจว – ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านฉือชีโข่ว
จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองต้าจู๋ ในนครฉงชิ่ง ซึ่งอยู่ติดกับมณฑลเสฉวน นครฉงชิ่งเป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน นำท่านเข้าชมและอิสระช็อปปิ้ง เมืองโบราณชางโจว นำท่านชม ผาหินแกะสลักต้าจู๋ ได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง นำท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้

วันที่ห้า   หงหยาต้ง – นั่งรถไฟทะลุตึก – ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – กรุงเทพฯ
นำท่านสู่ หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง หลังจากนั้นนำท่าน สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก ความแปลกขอรถไฟฟ้าสายนี้ได้ถูกสร้างขึ้นให้วิ่งลอดภายใต้อาคารสูงกว่า 19 ชั้นที่มีประชาชนอาศัยอยู่ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WE685 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ฉงชิ่ง

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า

Image
ฉงชิ่ง

ถ้ำฝูหยงต้ง

Image
ฉงชิ่ง

ผาหินแกะสลักต้าจู๋