/

KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA 6 วัน 5 คืน

นั่งกระเช้าชมความงามหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG เมืองในฝันแชงกรีล่า เมืองโบราณลี่เจียง วันหยวนทง 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
คุนหมิง

เจดีย์ 3 องค์

Image
คุนหมิง

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

Image
คุนหมิง

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

Image
คุนหมิง

วัดลามะซงจ้านหลิน

Image
คุนหมิง

วัดลามะซงจ้านหลิน

Image
คุนหมิง

วัดลามะซงจ้านหลิน

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก  กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางสู่ นครคุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย) โดยเที่ยวบินที่ TG 612 ถึง สนามบินฉางสุ่ย นครคุนหมิง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่

วันที่สอง  หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า
นำท่านสู่ หมู่บ้านซีโจว หรือ “สี่โจว” เป็นหมู่บ้านของชาวไป๋ ให้ท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวไป๋ ชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ลี่ นำท่านผ่านชม “ซานถ่า” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ที่โดดเด่นงดงาม จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” “ดินแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ชม ช่องแคบเสือกระโจน ชมเมืองโบราณแชงกรีล่าเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย

วันที่สาม  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แห่งเมืองแชงกรีล่า ได้รับการขนานนามว่าเป็น สวรรค์บนดิน สะกดทุกสายตาของผู้มาเยือน นำท่านโดยสารนั่งกระเช้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนย์ท่องเที่ยว หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน และเปลี่ยนกระเช้าต่อไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เป็นจุดชมวิว แบบ 360 องศา เที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิน เดินทางต่อสู่เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย นำท่านชมเมืองโบราณลี่เจียงหรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้ง

วันที่สี่  ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
นำคณะโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยก จากนั้นชม IMPRESSION LIJIANGโชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง เดินทางสู่ อุทยานน้ำหยกซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เข้าชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ แวะชมสินค้าสาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น้ำล้ำคุณค่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด จากนั้นคณะเดินทางกลับสู่เมืองต้าหลี่ 

วันที่ห้า  ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
นำคณะเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง นำท่านแวะร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ นำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยนในอดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน จากนั้นแวะชมหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงจากนั้นอิสระช้อปปิ้ง 

วันที่หก  ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลาย แวะชมผ้าไหม สิ้นค้าที่มีชื่อเสียงของจีน จากนั้นนำคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน อำลาเมืองคุนหมิง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG613 เดินทางถึง สนามบินยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
คุนหมิง

โชว์ IMPRESSION LIJIANG

Image
คุนหมิง

ภูเขาหิมะมังกรหยก

Image
คุนหมิง

วัดหยวนทง