/

IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน

นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG เมืองโบราณลี่เจียง วัดหยวนทง สักการะวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย) โดยเที่ยวบินที่ TG 612 เดินทางถึง สนามบินฉางสุ่ย นครคุนหมิง จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ 

วันที่สอง   หมู่บ้านซีโจว-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
นำท่านสู่ หมู่บ้านซีโจว หรือ “สี่โจว” เป็นหมู่บ้านของชาวไป๋ ให้ท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวไป๋ นำท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบเอ๋อไห่(ERHAI LAKE)เพื่อชมความงามของทะเลสาบทะเลสาบเอ๋อไห่ เข้าชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่ เดินทางสู่เมืองลี่เจียง เข้าชมสวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้ง ซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถัง 

วันที่สาม   ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
นำทุกท่านเดินทางสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว จากนั้นชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จางอวี้โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง เดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก จากนั้นชมสินค้าสาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น้ำล้ำคุณค่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองต้าหลี่

วันที่สี่    ต้าหลี่ - คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
เดินทางกลับสู่ คุนหมิง นำจากนั้นแวะชม ร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกสินค้าเพื่อสุขภาพ นำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ในอดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน จากนั้นแวะชมหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง จากนั้น อิสระช้อปปิ้ง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ

วันที่ห้า   ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพผ่อนคลาย แวะชมผ้าไหม สิ้นค้าที่มีชื่อเสียงของจีนจากนั้นนำคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน อำลาเมืองคุนหมิง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG613 เดินทางถึง สนามบินยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
คุนหมิง

สระน้ำมังกรดำ

Image
คุนหมิง

ภูเขาหิมะมังกรหยก

Image
คุนหมิง

วัดหยวนทง