/

กุ้ยหลิน หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน

ที่สุดกุ้ยหลิน สวรรค์บนพืินพิภพ นั่งกระเช้าเยาเหยาซาน ชมวิวสายน้ำ และขุนเขาที่เชียงกง ล่องแพแม่น้ำหลี่เจียง ช้อปปิ้งถนนคนเดินตลาดใต้ดิน

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
กุ้ยหลิน

เขางวงช้าง

Image
กุ้ยหลิน

นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน

Image
กุ้ยหลิน

เจดีย์เงินเจดีย์ทอง

กุ้ยหลิน หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุ้ยหลิน
นำทุกท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ CZ6100 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองกุ้ยหลิน

วันที่สอง   กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านหยก – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ - ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเหยาซาน จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองกุ้ยหลิน นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค นำท่านชม สวนฉวนซาน ซึ่งเป็นสวนจีนโบราณที่ตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหลินฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียง หลิน นำท่านชม ถ้ำทะลุ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย และในตอนค่ำนำท่านชม โชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงที่ผสมผสานระหว่างบัลเลย์กับกายกรรมเข้าด้วยกัน

วันที่สาม  เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านบัวหิมะ – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว - ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
นำทุกท่านชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กๆริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน นำท่านเดินทางสู่ เขาเซียงกง นำท่านชมวิวแม่น้ำหลีเจียงจากบนเขานี้ จากนั้นให้อิสระท่านเที่ยวชม ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว และในตอนค่ำ  : OPTIONAL TOUR หากท่านมีความประสงค์ต้องการชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE สามารถสอบถามกับไกด์ท้องถิ่นได้ 

วันที่สี่  ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – กุ้ยหลิน – ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน
นำท่าน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง ชมความงาม 2 ฝั่งของแม่น้ำหลีเจียงที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) นำท่านชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านอิสระช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดินเจิ้งหยาง และตลาดใต้ดิน อิสระช้อบปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่ห้า  สนามบินกุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
กุ้ยหลิน

IMPRESSION LIU SANJIE

Image
กุ้ยหลิน

ล่องแพแม่น้ำหลี่เจียง

Image
กุ้ยหลิน

เขาเซียงกง