/

กุ้ยหลิน หลงเซิน 6วัน 5คืน

กุ้ยหลิน - หลงเซิน ที่สุด !! กุ้ยหลินเมืองสวรรค์ ชมวิวสายน้ำ และขุนเขาที่เชียงกง นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ชมนาขั้นบันไดสันหลังมังกร 

กุ้ยหลิน หลงเซิน 6 วัน 5 คืน

ที่สุด !! กุ้ยหลินเมืองสวรรค์ ชมวิวสายน้ำ และขุนเขาที่เชียงกง นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ชมนาขั้นบันไดสันหลังมังกร

Image
กุ้ยหลิน

ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง

Image
กุ้ยหลิน

IMPRESSION LIU SHANJIE

Image
กุ้ยหลิน

นั่งกระเช้าขึ้นเขาเหยาซาน

กุ้ยหลิน หลงเซิน 6 วัน 5 คืน

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพ - เมืองกุ้ยหลิน

นำทุกท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ CZ6100 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองกุ้ยหลิน

วันที่สอง  กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเหยาซาน นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองกุ้ยหลิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน ชมการสาธิต การนวดเท้า นำท่านชม สวนฉวนซาน นำท่านชม ถ้ำทะลุ นำท่านชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW


วันที่สาม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หลงเซิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หมู่บ้านชาวจ้วง – กุ้ยหลิน

นำท่านสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลงเซิน เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ นำท่านชม นาขั้นบันไดหลงจี๋ ระหว่างทางเดินท่านจะได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวเผ่าท้องถิ่นของ หมู่บ้านชาวจ้วง


วันที่สี่  เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)

นำทุกท่านชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กๆริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงาม นำท่านเดินทางสู่ เขาเซียงกง จากนั้นให้อิสระท่านเที่ยวชม ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว หากท่านมีความประสงค์ต้องการชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE สามารถสอบถามกับไกด์ท้องถิ่นได้ 


วันที่ห้า  ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม – หยางซั่ว - กุ้ยหลิน – ศาลาเซียวเหยา - ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง

นำท่าน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง ชมความงาม 2 ฝั่งของแม่น้ำหลีเจียงที่สวยงาม นำท่านสู่ ร้านผ้าไหม นำท่านเดินทางกลับสู่ กุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) นำท่านชม ศาลาเซียวเหยา จากนั้นให้ท่านอิสระช้อบปิ้งที่ ถนนโบราณตงซี หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ซอยตงซี นำท่านชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล 


วันที่หก  สนามบินกุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
กุ้ยหลิน

นาขั้นบันไดหลงจี้

Image
กุ้ยหลิน

เจดีย์เงินเจดีย์ทอง

Image
กุ้ยหลิน

เขางวงช้าง